top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 •  I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • I.I. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých společnost Xenart s.r.o., IČ: 25673084, se sídlem a místem podnikání Křidlovická 371/68 Brno, 613 00 tel.: +420 725941019, web. stránky: www.jonabo.cz, (dále jen „Jonabo“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) služby cvičení jógy a souvisejících činností (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem (dále jen „Smlouva“).

 • I.II.  „Ceníkem“ se rozumí ceník dostupný na webových stránkách či na recepci Jonabo studia.

 • I.III.  „Uživatelskou zónou“ se rozumí webová stránka rezervačního systému. 

 • I.IV.  „Kreditem“ se rozumí finanční prostředky k čerpání na Uživatelském účtu Klienta.

 • I.V.  „Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor Jonabo, který je k dispozici na webových stránkách www.jonabo.cz.

 • I.VI. „Registrace“ je úkon, kdy si Klient vytvoří online v rezervačním systému Uživatelský účet. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa uživatele.

 • I.VII.  „Uživatelský účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Uživatelské zóně na základě provedené Registrace.

 • I.VIII.  „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená lektorem realizovaná v prostorách Jógovny v souladu s rozvrhem zveřejněným na webových stránkách Jógovny.

 • I.IX.  ,,Kurz” jsou ucelené specifické lekce vedené lektorem s delší dobou trvání, zpravidla 1x týdně.

 • I.X.  „Workshop“ je specifická lekce jógy vedená lektorem standardně s delší dobou trvání.

 • I.XI. ,,Učitelské kurzy” jsou specifické ucelené vzdělávací kurzy. 

 • I.XII.  „Službami“ se myslí obecné pojmenování otevřených lekcí jógy, kurzy a workshopy.

 • I.XII. Každý Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Klient svou Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem studia Jonabo.

 • II. UŽIVATELSKÁ ZÓNA

 • II.I.  Provedením Registrace je Klientovi vytvořen Uživatelský účet, prostřednictvím kterého se Klient může přihlásit na Otevřené lekce, Kurzy a Workshopy. Zároveň má zde přístup ke svým osobním údajům, zejména k údajům o zůstatku svého Kreditu, k informacím o zaplacení Kurzů či Workshopů a k přehledu plateb.

 • II.II. Klient si v Uživatelské zóně může prostřednictvím platby převodem či skrze platební bránu GOPAY navýšit zůstatek svého Kreditu.

 • II.III. Klient může v Uživatelské zóně zaplatit převodem či skrze platební bránu GOPAY Kurzy či Workshopy. Nutné je tak učinit neprodleně po přihlášení a celá částka musí být připsána na účet Jonabo do 5 dnů. 

 • III. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • III.I.  Provedením Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

 • III.II. Registraci je možné provést pouze elektronicky na webových stránkách www.jonabo.cz.

 • III.III. Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Návštěvník musí posléze zadat: e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a Provozním řádem.

 • III.IV. Registrací dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky mezi Jonabo a Klientem.

 • III.V.  Vstupem do prostor studia Jonabo Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

 • III.VI.  Vstupem do prostor studia Jonabo dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě.

 • IV. CENA ZA SLUŽBY A CENA STORNA

 • IV.I. Klient se zavazuje uhradit Jonabo za poskytované Otevřené lekce jógy, které si skrze Uživatelskou zónu zarezervoval. Odhlásit se z Otevřené lekce jógy může skrze svůj Uživatelský účet max. 4 hodiny před jejím začátkem.  Pokud se Klient na Otevřenou lekci jógy nedostaví a zavčas se z ní neodhlásí, bude mu účtovaná plná výše ceny lekce. Cena Otevřené lekce jógy je v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Otevřené lekci jógy, nedohodnou- li se Klient a Jonabo jinak. Jonabo si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení. Otevřenou lekci jógy lze hradit hotově, bankovní kartou, multisport a Sodexo kartami a poukázky na recepci Jonabo před začátek Otevřené lekce, či čerpáním z Kreditu.

 • IV.II. Klient se zavazuje uhradit Jonabo za poskytované Kurzy, které si Klient rezervoval skrze Uživatelskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Kurzů, nedohodnou-li se Klient a Jonabo jinak. Kurz lze hradit pouze převodem či skrze platební bránu GOPAY. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Jonabo. V opačném případě bude rezervace Kurzu automaticky smazána.

 • IV.III. Klient se zavazuje uhradit Jonabo za poskytované Workshopy, které si Klient rezervoval skrze Uživatelskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Workshopů, nedohodnou-li se Klient a Jonabo jinak. Workshop lze hradit  pouze převodem či skrze platební bránu GOPAY. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Jonabo. V opačném případě bude rezervace Workshopu automaticky smazána. 

 • IV.IV. V případě zrušení Kurzu / Workshopu více než 14 dní před konáním Kurzu / Workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude Klientoi 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený Kurz / Workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

 • IV.V. Veškeré ceny uvedené v Ceníku jsou bez DPH. Nejsme plátci DPH.

 • V. KREDIT A JEHO ČERPÁNÍ

 • V.I. Po Registraci může Klient na svůj Uživatelský účet vložit finanční prostředky v podobě Kreditu/vstupů . Vkládání Kreditu je možné na recepci Jonabo v hotovosti či platbou kartou, Sodexo, Multisport, nebo si Klient může Kredit navýšit ve své Uživatelské zóně formou platby převodem či skrze platební bránu GOPAY.

 • V.II.  Minimální částka Kreditu je 60 Kč.

 • V.III.  Klient je oprávněn využít Kredit na placení ceny pouze za Otevřené lekce jógy. Kredit nelze uplatnit na Kurzy, Workshopy a Učitelské kurzy.

 • V.IV..  Kredit má neomezenou platnost.

 • V.V.  Kredit je nepřenosný a může jej využívat pouze Klient.

 • VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • VI.I.  Povinnosti Jonabo, související se Službami, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

 • VI.II.  Prostory a recepce Jonabo se nacházejí na adrese Křidlovická 371/68, 613 00 Brno. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu, který je umístěn na webovým stránkách www.jonabo.cz.

 • VI.III. Klient je povinen dodržovat storno podmínky, které jsou součástí Provozního řádu Jonabo. 

 • VI.IV. Rezervovanou Otevřenou lekci jógy lze v rezervačním sytému zrušit max. 3 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak Klient neučiní a na lekci nedorazí, bude její hodnota odečtena z Kreditu Klienta, či po Klientovi bude cena Otevřené lekce jógy vyžadována při příští návštěvě.

 • VI.V. Po přihlášení na Kurz / Workshop je nutné, aby celá cena Kurzu / Workshopu byla připsána na účet Jonabo do 5 dnů, jinak bude rezervace Klienta automaticky stornována. V momentě přijetí platby Jonabo zašle potvrzení o platbě na e-mail, který Klient uvedl v Uživatelském účtě.

 • VI.VI. Klient se zavazuje, že při používání Klientské zóny se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Jonabo.

 • VI.VII.  Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 • VII. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

 • VII.I.  Smluvní vztah mezi Klientem a Jógovnou v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Uživatelské zóně.

 • VII.II.  Klient může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci v Uživatelské zóně a vypovědět tak Smlouvu. Zbylá výše Kreditu tak propadá Jonabo.

 • VII.III.  Jonabo může kdykoli zrušit Uživatelský účet a ukončit tak Smlouvu Klientovi, pokud Klient užívá Uživatelský účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy; domnívá-li se Jonabo odůvodněně, že Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tedy tyto Podmínky či Provozní řád; použil-li Klient v Registraci neplatné či nepravdivé údaje;

 • VII.IV. V případě zrušení Registrace ze strany Jonabo nebude Klientovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu.

 • VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • VIII.I. Jonabo zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

 • VIII.II. Jonabo se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • VIII.III. Jonabo zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

 • VIII.IV. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

 • IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • IX.I. Veškerá ujednání mezi Jonabo a Klientem je právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • IX.II. Jonabo je oprávněno tento Provozní řád či ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním na webových stránkách Jonabo, sociálních sítí Jonabo a skrze e-mail Klientovi. 

 • IX.III. Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Jonabo je možné zasílat na e-mail: info@jonabo.cz.

 • IX.IV. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 22.06. 2021.

 • Všeobecné ochodní podmínky studia Jonabo.

 • Dne 22.06.2021

bottom of page